VIZIJA, MISIJA

linija

Vizija
Žirmūnų gimnazija – atvira, demokratiškai organizuota, bendra žmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė, gebanti išsaugoti tautiškumą integruojantis į Europos Sąjungą ir pasaulį.

Gimnazijos misija–
užtikrinti kokybišką, efektyvų ir lankstų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymą;
sudaryti palankias sąlygas mokinių bei mokytojų žinių, vertybinių nuostatų ir kompetencijų plėtotei;
ugdyti laisvą,kūrybingą,kritiškai mąstančią asmenybę;
formuoti savarankišką, iniciatyvią, atsakingą už savo pasirinkimą asmenybę su maksimaliai susiformavusia
vertybių sistema, gebančią pasirinkti universitetinę studijų kryptį.