UGDYMO PLANAS

linija

Ugdymo proceso trukmė 2017 – 2018 m.m.
Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso
trukmė dienomis ir savaitėmis
pradžia pabaiga
I, II, III 2017-09-01 2018-06-15 181 diena, 36 savaitės
IV 2017-09-01 2018-05-25 166 dienos, 34 savaitės
Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo (II dalį) ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais
I pusmetis (I – IV klasėms) 2017-09-01 – 2018-01-31
II pusmetis (I, II, III klasėms) 2018-02-01 – 2018-06-15
II pusmetis (IV klasėms) 2018-02-01 – 2018-05-25
Mokinių atostogos numatomos
Rudens atostogos 2017-10-30 – 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017-12-27 – 2018-01-05
Žiemos atostogos 2018-02-19 – 2018-02-23
Pavasario (Velykų) atostogos 2018-04-03 – 2018-04-06*
Vasaros atostogos 2018-06-18 – 2017-08-31**
Pamokų laikas
Pamoka Laikas Pertrauka
1. 08.00-08.45 10 min.
2. 08.55-09.40 10 min.
3. 09.50-10.35 20 min.
4. 10.55-11.40 20 min.
5. 12.00-12.45 10 min.
6. 12.55-13.40 10 min.
7. 13.50-14.35 10 min.
8. 14.45-15.30
Pastabos:
*Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
**Vasaros atostogos IV klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Gimnazijos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.
Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, gimnazijos mokiniai į mokyklą gali nevykti. Ugdymo procesas, atvykusiems į gimnaziją mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.