GIMNAZIJOS TARYBA

linija
Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Gimnazijos interesams.
Taryba:
teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, Gimnazijos metinę veiklos programą, Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus;
teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
išklauso Gimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
teikia siūlymus Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (rūpintojų), savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
teikia siūlymus del Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
Eil. nr. Vardas, pavardė Atstovauja Pareigos
1. Aida Griškienė Mokytojus pirmininko pavaduotoja
2. Jūratė Varakauskienė Mokytojus sekretorė
3. Arūnas Giedraitis Mokytojus narys
4. Martynas Maniušis Mokytojus narys
5. Virginija Vasilevskienė Mokytojus narė
6. Martynas Demšė Žirmūnų bendruomenės atstovas narys
7. Edmundas Jakubauskas Tėvus pirmininkas
8. Jurgita Račė Tėvus narė
9. Živilė Jankūnienė Tėvus narė
10. Gediminas Lukaševičius Tėvus narys
11. Vladas Vizgirdas Tėvus narys
12. Algirdas Griška Mokinius prezidentas
13. Rytis Stankevičius Mokinius narys
14. Evita Gaudutytė Mokinius narė
15. Dainora Kizytė Mokinius narė
16. Kamile Navikaitė Mokinius narė